• Hotel Resort Mumbai
  • Hotel Retreat Mumbai
  • Bajaj Hall
  • Rajesthani Samelan
  • Durgadevi Saraf Hall
  • Bangur Nagar Hall
  • Hariram Agarwal Hall
  • Sachin Tendulkar gymkhana A.K.A Mumbai Cricket Association (MCA)